Jeug

Raak betrokke!

Detox

Bedienings Span:

Jaco Bleeker:  084 299 8223

Zandri Harris:  083 707 9501

Kleuterbediening:

Borrel

 

(Graad 0-3)

Elke Sondag tydens die oggenddiens, word daar ’n program aangebied vir kleuters. Daar is ’n vooraf uitgewerkte les wat behandel word, op so ’n manier dat hulle dit verstaan en sal onthou. Ons begin deur Christelike liedjies te sing wat vir meeste van die kleuters bekend is. Daar word ook ’n deel uit die Bybel gelees en aktiwiteite met hulle gedoen om die lessie te verstaan. Die kleuters geniet dit elke Sondag vreeslik baie, en ons wat dit aanbied geniet dit amper meer. Jy sal verbaas wees hoe baie hierdie kindertjies ons kan leer om weer soos ’n kind te glo. Indien u in enige manier wil betrokke raak by hierdie bediening, kontak ons gerus!

 

Kategese: Laerskool en Hoërskool (Graad 4-6) & (Graad 7-10)

 

Elke Sondag na die oggenddiens, word daar ’n program aangebied vir die Laerskool en hoërskool kinders. Daar is ’n vooraf uitgewerkte les wat behandel word. Die doel is om ‘n ‘Mentor’/’Mentee’ verhouding te bou met elke individueel, eerder as die tradisionele Kategeet/Katkesant verhouding. Op hierdie manier word daar ‘n vertroueverhouding opgerig, waar daar oop kommunikasie plaasvind tussen jongmens en onderwyser. Lesse handel oor die daaglikse uitdagings en aktuele sake wat moontlik ‘n rol speel in die jongmense se lewens. Enige iemand is welkom om ‘n mentor te wees! Kontak ons vir verdere inligting.

Katkisasie (Graad 11)

Kategese is ’n kerklike diens, en die opdrag ten opsigte van kategese is ’n ampsopdrag. Die doel van die kategese is om die suiwere leer na die kinders

oor te dra en te bewaar, om sodoende God te ken en die geloof in Hom te bely, om God te vrees en godsalig te lewe, om getroos te wees en die ewige lewe te verwag. Kategese is ’n amptelike opdrag van God aan die kerk om toe te sien dat die gedoopte verbondskinders in die kerk deur kategetiese onderrigleer opgroei tot geloofsvolwassenheid en belydenis van geloof. Die feit dat die kinders gedoop is, is die motivering dat hulle die leeruitkomste van die kategese sal verstaan en dit sal najaag. Die Katkisasieklasse bestaan onder andere uit Lesse wat weekliks vooraf deur die onderwyser en kinders uit Werkboeke voorberei moet word. ’n Jaarprogram word aan elke katkisant voorsien. Getroue bywoning van die klasse is baie belangrik. Ondersteuning van die ouers word in hierdie verband gevra. Sal ouers dus asseblief hulle kinders help en ondersteun om getrou die lesse voor te berei en die klasse getrou by te woon. As jy belangstel om betrokke te raak by die katkisasie, of vir meer inligting, skakel gerus!

 

Studente en Jong Werkendes

Deur die loop van die jaar word daar aksies gehou, onder andere: Pizza aande, Braaikuiers, Sangaande en ander byeenkomste. Daar is ook ‘n moontlikheid van kleingroep byeenkomste.

Jy kan op verskillende maniere betrokke raak: deur die reël van aksies (etes, uitreike, kampe, ens.), stig van nuwe kleingroepe… Enige voorstelle is welkom!

 

Kampe en ander byeenkomste

Die Bedieningspan beplan om elke kwartaal ‘n byeenkoms buiten die kategese te reël vir die verskeie jeuggroepe. Onder andere is avontuurkampe, staptoere, Graad 0-3 oorslape en gesinsdae op ons kalender aangeteken. Mentors van die verskeie Sondagskoolgroepe word aangemoedig om ook hierby betrokke te raak met die oog om mekaar en die ‘mentees’ beter te leer ken. Ons nooi ook ouers en enige iemand met ‘n passie vir jeug en avontuur (en natuurlik al die kos-ma-en pa’s) om deel te word van die reël en organisering van hierdie byeenkomste. Enige ander idees en voorstelle is ook welkom!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *